14.3 C
Auckland
Sunday, November 28, 2021

COVID-19 Tokelau Translation

Update on COVID-19 | Ni fakaopoopoga ki te COVID-19

Episode 4 – 14  May 2020

Previous update

View previous update: Episode 1

View previous update: Episode 2


 Fekau taua agai ki te famai COVID-19 Coronavirus Outbreak tenei kua pepehi

  • COVID-19 e lahi pepehi mai na pihipihi e maua kafai koe e mafatua pe tale, e hili atu to nofo i te fale ma fakaeteete ai kafai koe e tauale, mafatua pe tale ki te gauga o to lima ite tulima, ma fafano lelei o lima i he meamoli (ma holo ke mamago lelei!)
  • Kafai koe e popole ma e manakomia e koe he fehoahoani ma he lapatakiga mai he fomai, vili ki te numela a te Healthline 0800 358 5453e he totogia ma kua fakapitoa mo te famai tenei COVID-19, e tatala 24 itula i te aho, mo te vaiaho katoa – na aho e fitu o te vaiaho.
  • Ko na lapatakiga agai ki na femalagakiga i te va o fenua e kikila ma Iloilo lelei i te taimi nei – hiaki te Safe travel websitevena foki ma te itulau a IATA’ (IATA Travel Centre websitekafai eiei ni au Malaga ki fafo e loma nei.
  • Moni fakamatalaga fou pe ko ma ni tala mautinoa hiaki ifo te laupepa tenei:https://covid19.govt.nz/

Resources